Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné ode dne květen 23, 2023. Vezměte prosím na vědomí, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů bude pravidelně aktualizováno, aby odráželo jakékoli změny v našich postupech při zpracování osobních údajů a aby odráželo jakékoli změny v příslušných platných právních předpisech.

 

IBA Group a.s. je součástí společnosti IBA Group (dále jen „Společnost“, „IBA Group“). Tato politika ochrany osobních údajů vysvětluje, jak naše společnost používá osobní údaje, které od vás shromažďujeme, když používáte naše webové stránky, aplikace, služby, nástroje, a také vysvětluje další kroky při zpracování údajů, které provádíme, když společnost IBA Group vystupuje jako správce údajů (nebo jakýkoli místní ekvivalent).

 

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Výše uvedené kategorie osobních údajů získáváme buď přímo od vás, nebo nepřímo od určitých třetích stran, jako je technologie našich webových stránek, naše přidružené společnosti, vládní agentury, veřejné webové stránky a sociální sítě, různí prodejci.

Většinu údajů, které shromažďujeme, poskytujete přímo vy naší společnosti. Údaje shromažďujeme a zpracováváme, když:

 • registrujete se online nebo zadáváte objednávku k nákupu jakéhokoli z našich řešení, produktů nebo služeb;
 • přihlašujete se k odběru newsletterů;
 • registrujete se na webu a zanecháváte komentář;
 • dobrovolně vyplňujete zákaznický průzkum nebo poskytujete zpětnou vazbu na kterékoli z našich nástěnek nebo prostřednictvím e-mailu;
 • používáte nebo procházíte naše webové stránky pomocí souborů cookie vašeho prohlížeče.

Naše Společnost může také obdržet vaše údaje nepřímo z následujících zdrojů: technologie našich webových stránek, naše přidružené společnosti, vládní agentury, veřejné webové stránky a sociální sítě, různí prodejci.

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje od potenciálních zákazníků, obchodních partnerů, našich současných zaměstnanců, potenciálních zaměstnanců a uživatelů webových stránek. Pokud některé z údajů, které shromažďujeme, nejsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, poskytneme jednotlivcům (pokud to vyžaduje zákon) příslušné upozornění o tom, jaké další údaje budou shromažďovány a jak budou tyto údaje použity.
Naše společnost shromažďuje následující údaje:

 • Osobní identifikační údaje, které jste nám poskytli (například křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název společnosti, pozice, země) pro přístup k různým souborům ke stažení, pro prohlížení určitého obsahu, pro přihlášení k odběru newsletterů Společnosti, k registraci na akce a ve vztahu k vašim preferencím při zasílání marketingových materiálů od společnosti IBA Group. Informace, které jsme o vás shromáždili z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou sociální média, marketingové platformy nebo události, kterých jste se zúčastnili. Budete dostávat sdělení od společnosti IBA Group obsahující marketingové materiály, pokud jste si takové informace vyžádali od společnosti IBA Group nebo pokud jste vy nebo váš zaměstnavatel zakoupili služby poskytované společností IBA Group;
 • Informace, které shromažďujeme, když používáte webové stránky a aplikace Společnosti, jako je typ prohlížeče, ISP, odkazující/výstupní stránky, typ platformy, datum/časové razítko, počet kliknutí, název domény a země/stav všech webových stránek a aplikací návštěvníků webových stránek Společnosti, informace o vašem mobilním zařízení, včetně (pokud existuje) typu zařízení, identifikačního čísla zařízení, mobilního operačního systému;
 • Technická data od různých třetích stran a z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou poskytovatelé analytických služeb, sítě reklamních agentur, poskytovatelé vyhledávačů;
 • Obchodní informace: Historická data a záznamy o produktech a službách, které jste obdrželi od společnosti IBA Group. Korespondence mezi vámi a námi prostřednictvím vyhrazené poštovní schránky nebo jiných elektronických komunikačních prostředků (včetně komunikačních kanálů podporovaných umělou inteligencí) za účelem zpracování plateb pohledávek a provádění následných obchodních aktivit k zajištění spokojenosti zákazníků;
 • Audiovizuální materiály: fotografie a obrázky/audio/materiály pořízené/zaznamenané při návštěvě naší kanceláře nebo pořízené během náborových videopohovorů nebo během jakýchkoli jiných virtuálních a interaktivních akcí (včetně záznamů z virtuálních seminářů nebo podobných akcí);
 • Soubory cookie a geolokační údaje: Jak je uvedeno níže, v některých případech můžeme také shromažďovat geolokační údaje. Další informace o našem používání souborů cookie naleznete v naší Politice používání souborů cookie.

S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, webové stránky společnosti IBA Group o vás neshromažďují žádné zvláštní kategorie osobních údajů (toto zahrnuje mimo jiné údaje o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politické názory, členství v odborech, informace o vašem zdraví, genetické a biometrické údaje). Společnost IBA Group neshromažďuje informace o odsouzeních a trestných činech.

 

Souhlas s podmínkami

Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Politiky ochrany osobních údajů, nenavštěvujte, neotvírejte ani nepoužívejte webové stránky, aplikace, služby nebo nástroje společnosti IBA Group ani se jinak nezapojujte do zpracování údajů společností IBA Group. Pokud si přejete přestat dostávat marketingové materiály společnosti IBA Group, klikněte prosím na tlačítko „Odhlásit“ v marketingovém e-mailu, který od nás obdržíte, nebo napište na dpo@ibagroup.eu.

Jak vaše údaje používáme?

Společnost IBA Group používá vaše osobní údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro určité účely. V tabulce níže naleznete (i) seznam účelů, pro které společnost IBA Group používá vaše osobní údaje, a (ii) přehled právního základu pro každý takový účel.

ÚčelPrávní základ
Sledování, jak používáte naše systémy, včetně našich webových stránek, aplikací a nástrojů.Odůvodněno našimi oprávněnými zájmy na předcházení nesouladu s požadavky a ochraně naší pověsti.
Zlepšení bezpečnosti a výkonu našich webových stránek, aplikací, sítí a informací.Na základě našich oprávněných zájmů poskytovat vám skvělou uživatelskou zkušenost, ale také bezpečnost a užitečnost našich sítí a informací.
Analytické zpracování dat včetně marketingových dat a dat o organizaci akcí/schůzek.Odůvodněno našimi oprávněnými zájmy na zajištění řádného provozu naší obchodní činnosti.
Prodej našich produktů a služeb vám po obdržení vašeho souhlasu s tímto typem zpracování údajů, které je podrobněji popsáno v části „Marketing“ níže.Odůvodněno našimi oprávněnými zájmy na zajištění naší schopnosti vést a rozvíjet naše podnikání.
Správa smluvního a/nebo pracovněprávního vztahu mezi námi a vámi.To je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou.
Provádění a řízení našich obchodních aktivit, včetně poskytování našich služeb našim klientům, jejich zaměstnancům/dodavatelům a zákazníkům, například při shromažďování jejich dat v rámci průzkumů, včetně průzkumů trhu.Odůvodněno našimi oprávněnými zájmy na zajištění řádného chodu naší obchodní činnosti.
Dodržování zákonných požadavků.Nezbytné, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti.
Ve vztahu k audio/video materiálům zaznamenaným během interaktivních/nahraných akcí (včetně virtuálních akcí/webinářů): informování zainteresovaných stran o obsahu takových akcí/nahrávek (včetně online zveřejnění takových nahrávek pro marketingové účely).Na základě Vašeho souhlasu získaného před zahájením akce po obdržení plného obsahu informací.

 

Jak uchováváme vaše data?

Protože jsme globální organizace, která má kanceláře a realizuje činnost po celém světě, osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být přenášeny nebo zpřístupňovány mezinárodně jako součást globálních obchodních aktivit společnosti IBA Group a také přenášeny mezi jejími dceřinými společnostmi a přidruženými společnostmi. Společnost IBA Group bezpečně ukládá vaše data v CRM systémech Společnosti.

Jakýkoli takový přenos v rámci globálních obchodních aktivit společnosti IBA Group podléhá platným zákonům o ochraně osobních údajů a také našim interním předpisům, jmenovitě: Politice ochrany osobních údajů IBA-PlcD37 a Zásadám zpracování osobních údajů IBA -PlcD39 (dále jen „Zásady BCR“ (právně závazné podnikové zásady).

Naše Zásady BCR odrážejí standardy evropského práva v oblasti ochrany osobních údajů (včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). To, že máme Zásady BCR znamená, že všechny společnosti z naší skupiny, které přijaly Zásady BCR, musí dodržovat stejná interní pravidla. To také znamená, že vaše práva zůstanou nedotčena bez ohledu na to, kde společnost IBA Group vaše údaje zpracovává.

U všech námi uchovávaných osobních údajů zajišťujeme jejich organizační, fyzické a technické zabezpečení. Bezpečnostní opatření jsou zaváděna prostřednictvím našich protokolů, kontrol a souvisejících zásad, postupů a pokynů, s přihlédnutím k rizikům spojeným s kategoriemi osobních údajů a námi prováděnému zpracování.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou. Udržujeme určité zásady a postupy pro správu a uchovávání záznamů, které zajišťují, že osobní údaje budou vymazány po objektivně nezbytné době v souladu s následujícími kritérii uchovávání:

 • Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vztahu mezi námi a vámi.
 • Vaše údaje uchováváme po celou dobu vaší činnosti na vašem osobním účtu nebo po celou dobu nezbytnou k poskytování služeb.
 • Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je nutné, abychom vyhověli našim globálním zákonným a smluvním závazkům.

 

Sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami?

Osobní údaje můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb, odbornými konzultanty a marketingovými agenturami. Tyto třetí strany se mohou nacházet v jiných zemích. Před takovým přenosem učiníme přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou přiměřeně chráněny v souladu s požadavky platných zákonů o ochraně osobních údajů a v souladu s interními zásadami platnými pro společnost IBA Group.

Jakékoli předání vašich osobních údajů třetím stranám, které jsou mimo Evropský hospodářský prostor, bude probíhat v souladu s příslušnými mezinárodními mechanismy a standardy pro přenos údajů.

 

Marketing

Společnosti IBA Group by vám ráda poskytla informace o našich produktech a službách, o kterých si myslíme, že by se vám mohly líbit. Naše cílené e-mailové zprávy obvykle zahrnují sledovací pixely, soubory cookie a podobné technologie, které nám dají vědět, zda otevíráte, čtete nebo mažete naše zprávy, a také odkazy, pomocí kterých se dostanete na cílové stránky.

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním marketingových materiálů, můžete se v budoucnu kdykoli odhlásit z takového zasílání. Pokud si přejete ukončit zasílání našich marketingových materiálů, klikněte prosím na tlačítko „Odhlásit odběr“ v marketingovém e-mailu, který jste od nás obdrželi. Pokud byste chtěli, aby společnost IBA Group přestala v budoucnu shromažďovat a používat vaše osobní údaje, kontaktujte nás prostřednictvím adresy dpo@ibagroup.eu.

 

Odkazy

Webové stránky společnosti IBA Group obsahují odkazy na různé webové stránky třetích stran, jakož i zásuvné moduly a aplikace, které jsou na nich dostupné. Když kliknete na tyto odkazy nebo když povolíte tyto zásuvné moduly, existuje možnost, že třetí strany budou shromažďovat vaše osobní údaje, včetně následného šíření takových údajů. Společnost IBA Group nemá žádnou kontrolu nad obsahem, postupy ochrany osobních údajů nebo spolehlivostí zdrojů třetích stran a není za ně odpovědná. Když opustíte webovou stránku společnosti IBA Group, společnost IBA Group vás vyzve, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů na každé webové stránce, kterou navštívíte.

Jaká jsou vaše práva na ochranu údajů?

Společnost IBA Group by ráda zajistila, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má následující práva:

Právo na přístup znamená, že máte právo vyžádat si od společnosti IBA Group kopie vašich osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že máte právo požadovat, aby společnost IBA Group opravila jakékoli informace, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo požadovat, aby společnost IBA Group doplnila informace, které považujete za neúplné.

Právo na výmaz znamená, že máte právo požadovat, aby společnost IBA Group za určitých podmínek vymazala vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování znamená, že máte právo požadovat, aby společnost IBA Group za určitých podmínek omezila zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování znamená, že máte za určitých podmínek právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností IBA Group.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo požadovat, aby společnost IBA Group za určitých podmínek předala údaje, které shromáždila, jiné organizaci nebo přímo vám.

Právo odmítnout zasílání zpráv obsahujících marketingové materiály znamená, že můžete kliknout na tlačítko „Odhlásit odběr“ nebo „Odhlásit se“ na marketingových materiálech.

Právo odvolat svůj souhlas znamená, že svůj dříve udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít žádný vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování prováděného společností IBA Group před okamžikem, kdy svůj souhlas odvoláte.

Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů Společností. Další informace vám poskytne místní úřad pro ochranu osobních údajů (viz část Jak kontaktovat příslušný úřad níže).

Lhůta pro naši odpověď na vaši žádost je jeden měsíc. Pokud budete chtít některého z výše uvedených práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy: dpo@ibagroup.eu.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači za účelem shromažďování standardních informací a informací o chování návštěvníků. Když navštívíte naše webové stránky, můžeme o vás automaticky shromažďovat informace pomocí souborů cookie nebo podobných technologií.

Jak používáme soubory cookie?

Společnost IBA Group používá soubory cookie různými způsoby, aby zlepšila vaši zkušenost s našimi webovými stránkami nebo aplikacemi, včetně pochopení toho, jak je používáte. Další informace o souborech cookie používaných společností IBA Group naleznete v naší Politice používání souborů cookie.

Jaké typy souborů cookie používáme?

Existují různé soubory cookie, ale naše webové stránky používají následující:

 • Funkčnost. Soubory cookie, které vám umožňují sledovat používání určitých funkcí a kategorií obsahu. To nám umožňuje více se zaměřit na to, co je pro vás nejdůležitější, a zpřístupnit funkce a obsah a snáze se v nich orientovat.
 • Analytika. Soubory cookie používáme k provádění analýzy trendů a získávání informací o tom, jak naše webové stránky nebo aplikace fungují, a také k pochopení toho, co nefunguje. To nám pomáhá zlepšovat obsah, který poskytujeme, a udržovat jej aktuální.
 • Komunikace. Používáme soubory cookie třetích stran, které vám umožňují v případě potřeby vás rychle kontaktovat.

Jak spravovat soubory cookie

Nastavení cookies můžete změnit pomocí našeho Správce souhlasu s používáním souborů cookies. Pokud byste chtěli ze svého zařízení vymazat stávající soubory cookie, můžete tak učinit pomocí nastavení prohlížeče (další podrobnosti naleznete v části „Politika používání souborů cookie“). Pokud si přejete zablokovat ukládání dalších souborů cookie do vašeho zařízení, můžete tak učinit pomocí našeho správce souhlasu s používáním souborů cookie.

Upozorňujeme, že smazání a blokování souborů cookie může ovlivnit nastavení vašeho uživatelského rozhraní.

 

Zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek

Webové stránky společnosti IBA Group obsahují odkazy na jiné webové stránky. Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na náš web nebo aplikaci, takže pokud se rozhodnete přejít pomocí odkazu na jiný web nebo použít propojenou aplikaci, měli byste si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů.

 

Provádění změn naší politiky ochrany osobních údajů

Společnost IBA Group pravidelně reviduje svou Politiku ochrany osobních údajů a veškeré aktualizace zveřejňuje na této webové stránce. Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována dne květen 23, 2023.

 

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy týkající se Politiky ochrany osobních údajů společnosti IBA Group nebo informací, které o vás uchováváme, nebo byste chtěli uplatnit jedno ze svých práv na ochranu údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených způsobů.

 • Naše e-mailová adresa: dpo@ibagroup.eu
 • Naše telefonní číslo: +420 251 116 211
 • Nebo nám můžete poslat dopis klasickou poštou na adresu: Petržilkova 2583/13, Praha 5, 158 00, Česká republika

 

Jak kontaktovat příslušný úřad

Pokud byste chtěli podat stížnost nebo se domníváte, že naše společnost nevyřešila váš problém pro vás vhodným způsobem, můžete se obrátit na Úřad pověřence pro osobní údaje a informace. Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), která je přístupná prostřednictvím hypertextového odkazu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other