Zásady ochrany osobních údajů

Pro IBA Group je velmi důležité soukromí návštěvníků našich webových stránek („uživatelé“). Naše zásady ochrany osobních údajů jsou určeny k tomu, aby vám pomohly pochopit, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, ukládáme a zveřejňujeme osobní údaje uživatelů. Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováváním, používáním a zveřejňováním své osobní informace, jak je popsáno níže.

1. Shromažďované informace

 

IBA Group shromažďuje osobní údaje a neosobní informace. Osobní údaje zahrnují e-mailovou adresu a jméno a příjmení uživatele. Neosobní informace zahrnují informace, které nelze použít k identifikaci uživatele. Patří sem napoř. anonymní statistiky používání stránek, obecné demografické informace, odkazující stránky, adresy URL, typy platforem a počet kliknutí. Neosobní informace se používají výhradně ke statistické analýze a následně jsou ze systému odstraněny.

4. Práva uživatele

Uživatel může požádat o přístup, podrobné informace a kopii svých osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktování společnosti prostřednictvím webových stránek. Jakákoli žádost o přístup může být předmětem platby za účelem pokrytí nákladů společnosti IBA za poskytnutí podrobností o osobních údajích uživatele, které má společnost k dispozici. Pokud se uživatel domnívá, že jeho osobní údaje, které vlastní IBA Group, jsou nespolehlivé, neúplné nebo zpracované v rozporu se zákonem nebo porušují tyto zásady ochrany osobních údajů, může:

  • požádat o objasnění;
  • podat žádost o opravu, zablokování, doplnění nebo vymazání osobních údajů uživatele. Společnost IBA neprodleně zablokuje, opraví, doplní nebo odstraní veškeré osobní údaje, které uživatel považuje za nepřesné, neúplné nebo v rozporu se zákonem a současně o tom informuje uživatele.

2. Použití osobních údajů

Osobní informace poskytnuté uživatelem slouží ke komunikaci. Uživatel souhlasí s používáním své osobní informace ve Skupině IBA ke komunikaci s Uživatelem. IBA Group bude používat a uchovávat osobní údaje uživatele po dobu 3 (tří) měsíců od data jejich sběru. Poté budou osobní údaje uživatele vymazány.

Uživatel souhlasí s tím, že IBA Group může převést své osobní údaje na přidružené osoby a subdodavatele společnosti se sídlem v Evropské unii i mimo ni. Výše uvedené osoby budou zpracovávat osobní údaje uživatele v souladu s pokyny Skupiny IBA pro účely a metody uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. IBA Group si také vyhrazuje právo používat nebo přenášet jakékoli údaje v případě, že je nutné dodržovat právní předpisy, chránit integritu sítě, plnit požadavky uživatele nebo v rámci soudního řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Osobní údaje uživatele budou zpracovávány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a zákonem č. 121/2000 Sb. „O autorských právech a souvisejících právech a změnách některých legislativních aktů“.

5. Odkazy na jiné zdroje

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zdroje. Skupina IBA tyto zdroje nekontroluje a neodpovídá za ochranu a zachování důvěrnosti jakýchkoli informací poskytnutých uživatelem během návštěv těchto stránek; tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na výše uvedené webové stránky. Uživatel musí postupovat opatrně a kontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

3. Bezpečnost

IBA Group se zavazuje zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Skupina IBA přijala technická a organizační opatření, aby zabránila neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním informacím uživatele, jeho úpravě, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo zpracování, jakož i dalším zneužití. Přenos informací přes internet není bohužel zcela bezpečný. I když se IBA snaží chránit osobní údaje uživatele, společnost nemůže zaručit bezpečnost uživatelských informací zasílaných prostřednictvím Webové stránky. Jakékoliv poskytnutí osobních údajů uživatelem je tedy dobrovolné av tomto případě jedná na vlastní nebezpečí a nebezpečí.

6. AKTUALIZACE

IBA Group může čas od času měnit zásady ochrany osobních údajů aktualizací této stránky. Uživatel se zavazuje pravidelně kontrolovat tuto stránku, aby se ujistil, že se změnami souhlasí. Pokud jsou aktualizace a změny pro uživatele nepřijatelné, musí přestat  webovou stránku používat.