Pozvánka na valnou hromadu společnosti

6 Květen, 2022 

Předseda správní rady společnosti IBA Group a.s., IČ 273 65 824, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2583/13 svolává na den 06. června 2022 v 11,00 hod. valnou hromadu společnosti IBA Group a.s.

Valná hromada se koná v sídle společnosti Praha 5, Petržílkova 2583/13 s tímto programem:

Program
  1. Zahájení, zjištění usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady.
  2. Seznámení s Výroční zprávou za rok 2021, včetně zprávy předsedy správní rady o podnikatelské činnosti za uplynulé účetní období a výhledu na r. 2022.
  3. Seznámení s účetní závěrkou za r. 2021 a návrh na rozdělení zisku.
  4. Stanovisko správní rady k účetní závěrce za r. 2021 a k návrhu na rozdělení zisku za r. 2021.
  5. Schválení účetní závěrky za r. 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2021.
  6. Seznámení se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.
  7. Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

 

K bodu 1)
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje předseda správní rady s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 2)
Návrh usnesení: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti včetně předložení zprávy ze strany předsedy správní rady o podnikatelské činnosti za účetní období roku 2021 a nastínění výhledu na rok 2022.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

 

K bodu 3)
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Zpráva předsedy správní rady o řádné účetní závěrce je přílohou této pozvánky.

 

K bodu 4)
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí stanovisko správní rady o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2021.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Stanovisko správní rady je přílohou této pozvánky.

 

K bodu 5)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 s tím, že zisk bude zaúčtován na účet nerozdělený zisk z minulých let.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

 

K bodu 6)

Návrh usnesení: Valná hromada je seznámena předsedou správní rady se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami ze dne 21.3.2022, jejímž závěrem je, že společnosti nevznikla žádná újma.

Zdůvodnění: Tento bod vychází dosavadní praxi společnosti.

Do řádné účetní závěrky a všech dalších příloh této pozvánky mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v období od 06.05.2022 do 06.06.2022 vždy v době od 9.00 hod. do 12.30 hod.

 

V Praze 06.05.2022

Sergei Vadimovich Levteev
předseda správní rady

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other